Начало > Астрология, номерология, кабала >
Синастрия между пламъци близнаци и духовни половинки
В следстващото изложение ще разгледам картите на четири личности, които са във връзка двойки пламъци близнаци на две души духовни половинки. На следващата диаграма бихте могли да си представите по-добре връзките между личностите и душите.

Духовни половинки и пламъци близнаци

ДушаА и ДушаБ са духовни половинки или вечни партньори – те са сътворени едновременно.
Личност А1 и личност А2 са двата пламъка близнака на сегашната инкарнация на душаА, като личност А2 е с женските енергии.
Личност Б1 и личност Б2 са двата пламъка близнака на сегашната инкарнация на душаБ, като личност Б2 е с женските енергии.

Следват рождените карти и таблиците с аспектите на четиримата.
В таблиците са посочени орбисите в градуси.


Картата и аспектите на А1


Натална карта на А1

Аспекти на А1
Сл Лу Ме Ве Ма Юп Са Ур Не Пл СВ Хи Ли Юн Ас MC
Сл Кви2 Съв3 Съв1 Куи3 Три9 Куи1 Три5 Три10 Опо8 Три9 Три3 Ква2 3Дц0 Опо8 Ква0
Лу Кви2 Кви1 Кви3 Кви5 Опо1 2Но1 ПКв0 Сен2 Сек1 Опо7 Опо1 Три3
Ме Съв3 Кви1 Съв4 Куи0 3Дц0 Три2 Три7 Опо5 Три6 Ква5 Ква3
Ве Съв1 Кви3 Съв4 2Кв2 Три8 Куи0 Три6 Опо9 Три8 Три2 Ква1 3Дц2 Опо6 Ква1
Ма Куи3 Кви5 Куи0 2Кв2 Сен2 Съв4 ПСк2 Ква7 Ква6 Три5 Нон1 Сек3
Юп Три9 Опо1 3Дц0 Три8 Сен2 Ква8 Сес1 Кви5 Три0 Съв6 Съв3 Сек1
Са Куи1 2Но1 Куи0 Съв4 Ква8 Дец0 2Но1 Ква2 Три1 Сен1 Дец1 Сек1
Ур Три5 ПКв0 Три2 Три6 ПСк2 Сес1 Дец0 Три5 Сек3 Три8 Сес2 Кви0
Не Три10 Три7 Ква7 2Но1 Три5 Сек2 Сен1 ПКв3
Пл Опо8 Сен2 Опо5 Опо9 Кви5 Сек3 Сек2 ПКв2 Кви1 Сен0 2Но0 Ква8
СВ Три9 Сек1 Три8 Три0 Сен1 ПКв2 Три6 2Кв1 Три3 Сек2 Нон1
Хи Три3 Опо7 Три6 Три2 Ква6 Съв6 Ква2 Три8 Кви1 Три6 ПСк1 Съв9 Сек5 Куи3
Ли Ква2 Ква5 Ква1 Три5 Три1 Сен0 2Кв1 ПСк1 Ква6 Опо2
Юн 3Дц0 Опо1 3Дц2 Съв3 Сен1 Сес2 2Но0 Три3 Съв9 Сек4
Ас Опо8 Три3 Опо6 Нон1 Сек1 Дец1 Кви0 ПКв3 Сек2 Сек5 Ква6 Сек4 Ква7
MC Ква0 Ква3 Ква1 Сек3 Сек1 Ква8 Нон1 Куи3 Опо2 Ква7
Картата и аспектите на А2


Натална карта на А2

Аспекти на А2
Сл Лу Ме Ве Ма Юп Са Ур Не Пл СВ Хи Ли Юн Ас MC
Сл Ква9 ПКв0 Нон0 Сек3 Сек5 Нон1 Кви3 Сек0 Кви5
Лу Ква9 2Но0 2Кв0 Кви3 Ква5 ПСк0 Куи2 Ква8
Ме 2Но0 Сек3 Сек1 Кви4 Съв5 ПКв1 Сек1 Съв4 Кви1 Три4 Ква5 Съв2
Ве ПКв0 2Кв0 Сек3 Съв5 Кви3 3Дц2 Съв4 Сек1 Три6 Съв8 Сек1 Сек2
Ма Нон0 Сек1 Съв5 Сек4 Съв1 Сек6 3Дц1 Сек6 Сек3
Юп Сек3 Кви4 Ква9 Три2 Кви1 Три6 Съв4 Съв2 Съв9 Кви2
Са Кви3 Съв5 Кви3 Сек4 Ква9 Нон1 Сек5 Съв10 ПКв0 Кви5 Три10 Ква6 Ква0 Съв7
Ур Сек5 ПКв1 3Дц2 Три2 Нон1 Съв4 Три2 Опо9 Три4
Не Нон1 Сек1 Съв4 Съв1 Сек5 Сек5 3Дц2 Сек5 Сек2
Пл Ква5 Съв4 Сек1 Сек6 Кви1 Съв10 Сек5 Сек5 Кви5 Три0 Кви2 2Но1 Съв3
СВ Кви3 ПСк0 Три6 3Дц1 Три6 ПКв0 Съв4 3Дц2 Сек5 Три2 Опо5 Три8 Сес0
Хи Куи2 Кви1 Съв8 Съв4 Кви5 Три2 Кви5 Три2 Съв7 Кви2
Ли Три4 Сек1 Сек6 Три10 Опо9 Сек5 Три0 Опо5 ПКв1 Нон1 Три3
Юн Сек0 Съв2 Ква6 Три4 Кви2 Три8 Съв7 ПКв1 Съв7 Кви4
Ас Кви5 Ква5 Съв9 Ква0 2Но1 Сес0 Нон1 Съв7 Ква7
MC Ква8 Съв2 Сек2 Сек3 Кви2 Съв7 Сек2 Съв3 Кви2 Три3 Кви4 Ква7
Картата и аспектите на Б1


Натална карта на Б1

Аспекти на Б1
Сл Лу Ме Ве Ма Юп Са Ур Не Пл СВ Хи Ли Юн Ас MC
Сл 2Кв0 Съв5 Ква5 2Кв2 Ква0 Куи1 Дец1 Съв7 Опо0 Кви1
Лу 2Кв0 Три1 Три7 Три7 Куи2 Три1 Кви2 Опо2 Три6 Сек6 3Дц1 Сес2 Дец0 Кви1
Ме Три1 Съв5 Съв6 Три3 Сек4 Три7 Опо7 Дец0
Ве Три7 Съв5 Съв1 Три8 3Дц1 ПСк1
Ма Три7 Съв6 Съв1 Три9 3Дц1 ПСк0 Съв10 Сек6
Юп Съв5 Куи2 Ква0 Сес3 ПСк1 Ква4 2Кв2 Съв10 Опо5 Кви3
Са Ква5 Три1 Три3 Три8 Три9 Ква0 ПКв3 Сек1 Съв5 Сек4 2Но1 Сен2 Ква5
Ур 2Кв2 Кви2 Сес3 ПКв3 3Дц0 Съв8 Три8 Опо1 Куи1 Дец1
Не Опо2 Сек4 ПСк1 Сек1 3Дц0 Сек4 Три3 Кви1 Нон1 2Кв2
Пл Ква0 Три6 Три7 3Дц1 3Дц1 Ква4 Съв5 Сек4 Сек0 Кви4 Три7 Ква7 Ква0
СВ Куи1 Сек6 Опо7 2Кв2 Сек4 Съв8 Три3 Сек0 Сес1 Опо7 ПСк1
Хи Дец0 ПСк1 ПСк0 Съв10 2Но1 Три8 Кви4 Сес1 Ква5
Ли Дец1 3Дц1 Опо1 Кви1 Три7 Опо7 ПСк0 2Кв1
Юн Съв7 Сес2 Съв10 Сен2 Куи1 Нон1 Ква7 ПСк0 Опо7 Сек4
Ас Опо0 Дец0 Опо5 Ква5 Дец1 2Кв2 Ква0 ПСк1 2Кв1 Опо7 3Дц1
MC Кви1 Кви1 Сек6 Кви3 Ква5 Сек4 3Дц1
Картата и аспектите на Б2


Натална карта на Б2

Аспекти на Б2
Сл Лу Ме Ве Ма Юп Са Ур Не Пл СВ Хи Ли Юн Ас MC
Сл Три2 Съв5 Съв8 Сен0 2Кв0 Куи2 Ква2 Сек4 Кви4 Три2 Сек1
Лу Три2 Три2 Три5 ПСк1 Ква2 Дец1 Сек2 Сек5 Съв4 Куи1 Сек3
Ме Ква8 Три6 Сес1 Кви2 ПКв1 Сен0 ПКв0 Дец1 Нон1
Ве Съв5 Три2 Съв3 Ква6 ПСк0 Ква7 Сек0 Сек3 Три6 ПСк1 Сек5
Ма Съв8 Три5 Съв3 Ква3 Сес1 2Кв0 2Но0 Сек3 Сек0 Три9 Дец1
Юп Сен0 Ква8 Ква6 Ква3 ПКв2 Сек6 Дец0 ПСк3 Три7 Три3 Нон1
Са 2Кв0 Три6 Сес1 ПКв2 Съв8 3Дц1 Сек4 2Но1 Кви4 Опо9 Ква5
Ур Куи2 ПСк1 Сес1 2Кв0 Съв8 Три3 Сек4 Ква3 Ква6 Опо2 Ква2
Не Ква2 ПСк0 Сек6 3Дц1 Три3 ПСк0 Ква6 Сек1
Пл Ква2 Дец1 Кви2 Ква7 2Но0 Сек4 Сек4 ПСк0 Три5 ПСк1
СВ Сек4 Сек2 ПКв1 Сек0 Сек3 Дец0 2Но1 Ква3 ПСк0 Съв3 Ква1 Ква9 Съв5
Хи Кви4 Сек5 Сек3 Сек0 ПСк3 Кви4 Ква6 Съв3 Ква5 Ква5 Съв8
Ли Три2 Съв4 Сен0 Три6 Три9 Ква6 ПСк0 2Кв1 Сес0 Сек1
Юн Куи1 ПКв0 ПСк1 Дец1 Три7 Опо9 Опо2 Сек1 Три5 Ква1 Ква5 2Кв1 Съв10 Ква4
Ас Дец1 Три3 Ква9 Ква5 Сес0 Съв10 Кви4
MC Сек1 Сек3 Нон1 Сек5 Нон1 Ква5 Ква2 ПСк1 Съв5 Съв8 Сек1 Ква4 Кви4
Натални карти - обобщение


 • Две от картите са модел купа и много си приличат – с всички планети над хоризонта. Те са на личностите с женските енергии А2 и Б2.
 • Във всички карти едно от светилата е изявено по позиция, като в наталите на А1, А2 и Б1 е Луната, а в натала на Б2 е Слънцето.
 • Във всички карти една от осите е Телец-Скорпион.
 • Във всички карти Слънцето и/или Луната сключват мажорни аспекти с Асцендента и/или MC.
 • Във всички карти между Слънцето и Луната съществува аспект.
 • Във всички карти Слънцето и/или Луната сключват мажорни аспекти с Юнона, като при Б1 и А2 е Слънцето, при другите двама – Луната.
 • Слънцата на пламъците близнаци А1-А2 и Б1-Б2 са в еднакви или в противоположни знаци, в другите комбинации Слънцата са в квадрат по знак.
 • Луните на А2-Б2 - женските енергии и А1-Б1 - мъжките енергии са в хармонични знаци. При смесените двойки Луните са в нехармонични знаци.
 • По знак Асцендентите между двойките са в квадрат, опозиция или съвпад.
 • Юнона и Луната по знак са в опозиция в картите на всеки от двойките – А1-А2 и Б1-А2, и в тригон в картите на двойките – А1-Б2 и Б1-Б2. Тук сякаш женските енергии определят тази характеристика.
 • Най-голямата разлика между положенията на Юнона в картите между двойките е 37°.
 • По знак Юноните са в съседни знаци на всички двойки, с изключение на тези с еднаквите енергии.Сравнение между А1 и А2


Аспекти между А1 (1) и А2 (2)
1\2 Сл Лу Ме Ве Ма Юп Са Ур Не Пл СВ Хи Ли Юн Ас MC
Сл Опо7 Ква1 Три7 Сес3 Три5 Три3 Опо6 Три1 Три1 Кви5 Три7 Опо9
Лу Три3 Ква9 Опо5 Ква4 Опо10 Сес2 Опо3 Опо4 Сен1
Ме Ква1 Опо8 Три5 Три10 Три7 Три5 Три9 Опо4 Три2 Три3 Сек4 Три10 Опо7
Ве Опо6 Ква3 Три9 Сес1 Три3 Три1 Сес2 Опо8 Три2 Три1 Кви4 Три6 3Дц1
Ма Нон0 Сек2 Ква5 2Но1 Ква8 Ква9 ПСк2 Ква3 Сен0 3Дц1
Юп Сек2 2Но0 Съв4 Ква5 Три6 Кви3 Съв9 ПКв1 Съв2 Съв5
Са Дец0 Сек2 Ква9 Кви5 Ква4 ПСк2 Кви5 ПСк2 Ква1 2Кв2 Ква6
Ур Кви0 Три3 Три7 Три10 Съв8 Три7 Сек2 Съв4 Три5 Опо2 Сес3 Сек4
Не ПКв2 Сек1 Съв2 Съв2 Кви6 3Дц1 Съв2 Сек3 Три9 Сек3 Сек1
Пл Ква7 Съв3 Сек0 Сек4 Кви1 Съв8 Сек4 Съв1 Кви4 Три1 Кви3 Ква8 Съв1
СВ Сек2 Нон0 Нон0 Ква9 Три4 Дец1 Съв6 Сен1 ПКв1 Три9 Три2 Три5
Хи Сек4 Кви2 Съв2 2Но1 Три0 Кви3 Три4 Съв2 Съв4 Кви0
Ли Ква5 Опо3 Нон0 ПКв1 ПСк3 3Дц0 Куи1 ПКв1 Ква9 ПСк2 Сен1
Юн Сек4 Ква7 Съв7 Ква2 Три9 Сес2 Съв4 Съв2 2Но1
Ас Съв0 Ква9 ПКв0 Нон0 Сек3 Сек5 Нон1 Кви3 Сек0 Кви6
MC Ква7 Съв1 2Но1 2Кв2 Сес3 Кви2 ПСк3 Ква7 ПСк1 Куи0 2Но1


Планетите (П) по домове (Д) /А1 - 1, А2 - 2/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Д1 1Лъ26 2Де18 3Ве15 4Ск18 5Ст24 6Ко28 7Во26 8Ри18 9Ов15 10Те18 11Бл24 12Ра28
П1 НеВе8 ХиВе21 ЮпВе27 ЮнСк0 ЛиСк20 МеВо16 СлВо18 ВеВо20 ЛуОв29 УрБл13 СВБл27 МаРа15 СаРа19 ПлЛъ10
Д2 11Де12 12Ве10 1Ск2 2Ст1 3Ко4 4Во9 5Ри12 6Ов10 7Те2 8Бл1 9Ра4 10Лъ9
П2 МаВе6 НеВе7 ВеВе11 ХиВе19 ЮпВе23 ЮнВе26 ЛиСт12 ЛуТе17 СВБл17 УрБл21 СаЛъ2 МеЛъ7 ПлЛъ12 СлЛъ26
Между двамата връзките са толкова уникални, че ще ги оставя без коментар, само ще ги посоча.

Връзки между Слънца, Луни и оси
 • Двете Слънца – в опозиция, а Луните отстоят на 18° - вигинтил.
 • Слънцето на А1 в опозиция на MC на А2, а Слънцето на А2 в съвпад с Асцендента на А1.
 • Луната на А1 в опозиция на Асцендента на А2, а Луната на А2 в съвпад с MC на А1.
 • Слънцето на А1 в квадрат с Луната на А2, а Слънцето на А2 в тригон с Луната на А1.
 • Двата Асцендента в квадрат.
 • Управителят на хороскопа на А1 – Слънце в опозиция с Управителя на хороскопа на А2 – Плутон.

Еднакви аспекти
 • Слънце на А1 в опозиция на Меркурий на А2, Слънце на А2 в опозиция на Меркурий на А1.
 • Луна квадрат Меркурий.
 • Венера тригон Уран.
 • Юпитер квадрат Сатурн.
 • Юпитер тригон Уран.
 • Уран съвпад Северен възел.
 • Север възел тригон Хирон.

Показателни симетрични кармични връзки
 • Слънце на А1 в тригон със Северен възел на А2 и Слънце на А2 в секстил със Северен възел на А1.
 • Уран на А1 в квинтил със Слънцето на А2 и Уран на А2 в тригон със Слънцето на А1.
 • Уран на А1 в секстил с MC на А2 и Уран на А2 в полусекстил с MC на А1.
 • Нептун на А1 в секстил с Меркурий на А2 и Нептун на А2 в тригон с Меркурйй на А1.
 • Нептун на А1 в съвпад с Марс на А2 и Нептун на А2 в квадрат с Марс на А1.
 • Плутон на А1 в съвпад с Меркурий на А2 и Плутон на А2 в опозиция с Марс на А1.

Съвпади с куспиди
 • (Слънцето на А2 в съвпад с Асцендента на А1).
 • Луната на А1 в съвпад с върха на 3-ти дом на А2 (и Луната на А2 в съвпад с MC на А1).
 • (Плутон на А1 в съвпад с MC на A2).
 • Северен възел и Уран на А2 в съвпад с върха на 11-ти дом на А1.
 • Северен възел на А1 в съвпад с върха на 9-ти дом на А2.
 • Нептун на А1 в съвпад с върха на 12-ти дом на А2.
 • Сатурн и Меркурий на А2 в съвпад с върха на 12-ти дом на А1.
 • Марс, Нептун, Венера, Хирон и Юпитер на А2 в съвпад с върха на 3-ти дом на А1.

Връзки на двете Юнони
 • Двете Юнони в съвпад - орбис 4°.
 • Юнона на А1 в съвпад с Асцендента на А2, Юнона на А2 в секстил с Асцендента на А1.
 • Юнона на А1 в секстил със Слънцето на А2, Юнона на А2 в тригон със Слънцето на А1.
 • Двете Юнони в опозиционни връзки на Луните по знак – Юнона на А1 в Скорпион, Луната на А2 в Телец; Юнона на А2 във Везни, Луната на А1 в Овен.
 • Юнона на А1 в секстил с върха на 3-ти дом на А2, Юнона на А2 в съвпад с върха на 3-ти дом на А1.
 • Юнона на А2 в опозиция на Луната на А1.
 • Еднакви аспекти
  • Юнона съвпад Юпитер и Хирон.
  • Юнона квадрат Сатурн.
  • Юнона тригон Северен възел.

Брой на съвпадите между планети и точки - 22

Други
 • Средата на 4-ти дом на А1 в съвпад с Лилит на А2.
 • Средата на 4-ти дом на А2 в съвпад с Десцендента на А1.

Има и други показателни астрологични връзки между двамата, но да спрем до тук.


Сравнение между Б1 и А2


Аспекти между Б1 (1) и А2 (2)
1\2 Сл Лу Ме Ве Ма Юп Са Ур Не Пл СВ Хи Ли Юн Ас MC
Сл Кви6 Опо3 Ква6 ПСк3 Дец1 Сен1 2Кв2 Дец1 Ква2 ПСк2 Ква4
Лу Нон0 Три0 Опо4 Опо1 Три5 Кви2 Опо0 Три4 Кви2 Три4 Три2
Ме Сен0 Три1 Сек5 Сек0 ПКв2 Три4 Сек1 Три6 ПКв2 Съв6 Нон0 Три3
Ве Ква5 Три7 Сек5 Три1 3Дц1 Дец1 ПСк2 Три8
Ма Ква4 Три8 Дец1 Три2 3Дц0 Нон1 ПСк2 Три9
Юп Кви1 Опо8 Ква2 ПСк2 ПСк3 Ква7 Сес3 ПСк2 Ква3 ПСк3 Съв7 Ква0
Са Ква8 Съв1 Сек2 Сек2 Кви2 Съв7 ПКв3 Сек2 Съв3 Кви2 Три3 Кви5 Ква6 Съв0
Ур Сек5 ПКв1 3Дц2 Три2 Нон1 Съв0 Съв4 Три2 Опо9 Три4
Не ПКв1 2Кв1 Сек2 Съв1 Съв3 Кви4 3Дц0 Съв3 Сек2 Три8 Съв9 Сек2 Сек0
Пл Ква4 Съв6 Сек2 Кви2 Съв1 Сек4 Сек5 Три2 Кви0 2Но1 Съв4
СВ Кви1 Сек6 Три2 Три7 Съв8 Три6 Сек1 Съв4 Три6 Опо1 Сес2 Сек4
Хи Сек4 Ква8 Съв6 Ква3 Три8 Кви6 Сес3 ПКв3 Съв4 Съв3 2Но0
Ли Три5 Сес2 Кви2 Кви2 Сек3 Опо1 Кви2 Три9 Опо3 Сек2 Съв9 Сек5
Юн Ква5 Опо3 Нон1 ПКв1 ПСк3 3Дц0 Куи1 ПКв2 Ква8 ПСк1 Сен1
Ас Съв3 Ква6 Куи3 2Кв1 Дец1 2Кв1 Ква2 Куи2 Ква5
MC Куи1 Три7 3Дц0 Ква1 Опо8 3Дц1 2Кв1 Ква5 ПКв2 Ква1 Ква8
Планетите (П) по домове (Д) /Б1 - 1, А2 - 2/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Д1 1Те14 2Бл12 3Ра4 4Ра24 5Лъ19 6Де24 7Ск14 8Ст12 9Ко4 10Ко24 11Во19 12Ри24
П1 СВБл13 УрБл21 СаЛъ9 ПлЛъ13 НеВе10 ХиВе29 ЮпСк9 СлСк14 ЮнСк20 МаСк30 ВеСт1 МеСт6 ЛиСт21 ЛуОв7
Д2 8Бл1 9Ра4 10Лъ9 11Де12 12Ве10 1Ск2 2Ст1 3Ко4 4Во9 5Ри12 6Ов10 7Те2
П2 ЛуТе17 СВБл17 УрБл21 СаЛъ2 МеЛъ7 ПлЛъ12 СлЛъ26 МаВе6 НеВе7 ВеВе11 ХиВе19 ЮпВе23 ЮнВе26 ЛиСт12


Връзки между Слънца, Луни и оси
 • Слънцето на Б1 в знака на Асцендента на А2, Асцендента на Б1 в знака на Луната на А2, Луната на Б1 в огнен знак, какъвто е и знакът на Слънцето на А2.
 • Точен нонагон между двете Луни.
 • Слънцето на Б1 в 1-ви дом на А2, Луната на А2 в 1-ви дом на Б1,
  Слънцето на А2 в 5-ти дом на Б1, Луната на Б1 в 5-ти дом на А2.
 • Луната на А2 в съвпад с Асцендента на Б1.
 • Асцендентите в опозиция.

Еднакви аспекти
 • Луна тригон MC.
 • Меркурий секстил Нептун.
 • Юпитер квадрат MC.
 • Уран съвпад Северен възел.

Показателни симетрични кармични връзки
 • Сатурн на Б1 в съвпад с Меркурий на А2, Сатурн на А2 в тригон с Меркурий на Б1.
 • Сатурн на Б1 в секстил с Венера на А2, Сатурн на А2 в тригон с Венера на Б1.
 • Сатурн на Б1 в секстил с Марс на А2, Сатурн на А2 в тригон с Марс на Б1.
 • Сатурн на Б1 в съвпад с MC на А2, Сатурн на А2 в опозиция с MC на Б1.
 • Плутон на Б1 в съвпад с Меркурий на А2, Плутон на А2 в тригон с Меркурий на Б1.
 • Северният възел на Б1 в квинтил със Слънцето на А2, Северният възел на А2 в квинтил с Луната на Б1.
 • Северният възел на Б1 във 2-ри дом на А2, Южният възел на А2 във 2-ри дом на Б1.
 • Съвпади на тежките планети – Сатурн, Уран, Нептун, Плутон.

Съвпади с куспиди
 • Управителят на хороскопа на А2 Плутон в съвпад с върха на 5-ти дом на Б1.
 • Управителят на Слънцето Плутон на Б1 в съвпад с върха на 10-ти дом на А2.

 • Управителят на 10-ти дом Сатурн на Б1 в съвпад с върха на 10-ти дом на А2.
 • Управителят на 2-ри дом Меркурий на Б1 в съвпад с върха на 2-ри дом на А2.
 • Управителят на 12-ти дом Нептун на Б1 в съвпад с върха на 12-ти дом на А2.

 • Върхът на 3-ти дом на Б1 в съвпад с върха на 9-ти дом на А2.

 • Северният възел на А2 в съвпад с върха на 2-ри дом на Б1.
 • Марс на Б1 в съвпад с върха на 2-ри дом на А2.
 • Венера на Б1 в съвпад с върха на 2-ри дом на А2.
 • Луната на Б1 в съвпад с върха на 6-ти дом на А2.

Брой на съвпадите между планети и точки - 22

Връзки на двете Юнони
 • Юноните отстоят на 25°.
 • Двете Юнони са в опозиционни връзки на Луните по знак – Юнона на Б1 е в Скорпион, Луната на А2 е в Телец; Юнона на А2 е във Везни, Луната на Б1 е в Овен.
 • Юнона на Б1 в опозиция на Луната на А2.
 • Юнона на Б1 в квадрат на Слънцето на А2.
 • Юнона на А2 в полунонагон на Слънцето на Б1.
 • Юнона на А2 в квадрат на MC на Б1.

И тук има много връзки, но те се различават от тези между първата двойка - има по-малко контакти между Слънцата, Луните и осите, по-малко еднакви аспекти и по-малко връзки с двете Юнони, докато симетричните кармични конфигурации и съвпадите с куспидите са повече. Обяснение за това може да се търси в естеството на връзките между партньорите. Втората двойка са вечните партньори, затова в конфигурациите активно участва и 5-ти дом на любовните взаимоотношения, а и връзките са сякаш по-кардинални - вечни. Първата двойка са пламъци близнаци - двете половинки на една душа, което е възможно най-близката връзка между личности (изключвам сегментираните души) и затова контактите са по-тесни, по-интимни и съвпаденията в конфигурациите са повече, но връзките са по-кратковременни, защото в бъдеще пламъците близнаци ще се обединят и тогава взаимоотношенията им ще се трансформират в нещо съвсем друго - между мъжки и женски енергии на цялостните души.


Сравнение между А2 и Б2


Аспекти между А2 (1) и Б2 (2)
1\2 Сл Лу Ме Ве Ма Юп Са Ур Не Пл СВ Хи Ли Юн Ас MC
Сл Кви3 Сек5 Сек2 ПСк1 Кви2 Ква8 Дец1 Съв5 Съв2 Ква6 Ква3
Лу ПКв1 Куи0 Кви4 Сес1 2Но0 Сен0 Опо5 3Дц1
Ме Ква2 Дец1 Кви2 Ква7 2Но0 Сек4 Сек4 Съв0 ПСк0 Три5 ПСк1
Ве Ква8 Съв6 Кви4 Три1 Три7 Съв10 Сек4 Нон0 ПКв2 Ква4 Дец1
Ма ПСк1 Ква3 Кви1 Три5 Три3 Съв5 Сек1 Дец1 Нон1 Ква1 Сек4 ПКв1 ПСк0
Юп Три10 Съв6 Съв7 Съв4 Ква2 Кви4 Сек4 3Дц2 Нон1 ПСк1 ПКв2
Са Ква3 ПСк1 Кви3 Ква1 Ква5 Съв7 Сек2 Сек1 Съв5 ПСк1 Три0 Три10
Ур Сес1 Три4 Три9 Три6 Съв10 Сен0 ПКв1 Кви2 Кви6 Куи1 Кви3
Не ПСк2 Ква4 Кви0 Три5 Три3 Съв6 Сек0 Дец0 Нон1 Ква0 Сек5 ПКв1 ПСк1
Пл Ква7 Нон1 Сек5 2Но1 Кви4 Сек0 Кви4 Съв5 Дец1 Три10 Сен1
СВ Сес3 Три0 Сес2 Съв6 Кви2 Кви2 2Но1
Хи 3Дц2 Съв2 Съв9 Ква6 Три7 Сес0 Кви0 ПКв3 Сен2 ПКв2 ПКв2
Ли Дец1 Сек5 Нон1 ПКв1 Сес2 Опо0 Опо8 Кви1 Три5 Сен1 Съв10 Ква6
Юн Съв10 Три7 Съв8 Съв5 Съв2 Ква1 Сес1 Сек5 Сек2 3Дц1 Дец0
Ас Съв3 Три0 Съв2 Съв5 Ква7 Куи1 ПСк1 Ква5 Сек1 Сек5 Три5 ПСк0 Сек4
MC Ква4 Дец0 Кви4 Ква9 Сек2 Сек6 Съв2 ПСк2 Три7
Планетите (П) по домове (Д) /А2 - 1, Б2 - 2/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Д1 1Ск2 2Ст1 3Ко4 4Во9 5Ри12 6Ов10 7Те2 8Бл1 9Ра4 10Лъ9 11Де12 12Ве10
П1 ЛиСт12 ЛуТе17 СВБл17 УрБл21 СаЛъ2 МеЛъ7 ПлЛъ12 СлЛъ26 МаВе6 НеВе7 ВеВе11 ХиВе19 ЮпВе23 ЮнВе26
Д2 1Ск22 2Ст23 3Ко29 4Ри6 5Ов7 6Те2 7Те22 8Бл23 9Ра29 10Де6 11Ве7 12Ск2
П2 СлСк5 ЮнСт2 УрБл4 СаБл12 ЛуРа3 ЛиРа7 ЮпРа25 ПлЛъ7 ХиЛъ28 СВДе1 НеВе1 МеВе17 МаВе28 ВеСк1


Връзки между Слънца, Луни и оси
 • Слънцата са в широк секстил или квинтил.
 • Луните са в полуквадрат.
 • Слънцето на А2 в квадрат с Асцендента на Б2.
 • Слънцето на А2 в съвпад с MC на Б2.
 • Слънцето на Б2 в съвпад с Асцендента на А2.
 • Слънцето на Б2 в квадрат с MC на А2.
 • Слънцето на А2 в 9-ти дом на Б2, Луната на Б2 в съвпад с куспидата на 9-ти дом на А2.
 • Слънцето на Б2 в 1-ви дом на А2, Луната на А2 в опозиция на куспидата на 1-ви дом на Б2.
 • Слънцето на А2 в съвпад със Северния възел на Б2.
 • Луната на Б2 отстои на 16° от Северния възел на А2.
 • Слънцето на Б2 отстои на 12° от Луната на А2.

Еднакви аспекти
 • Венера тригон Уран
 • Марс тригон Уран.

Показателни симетрични кармични връзки
 • Сатурн на А2 в квинтил с Меркурий на Б2, Сатурн на Б2 в секстил с Меркурий на А2.
 • Уран на А2 в тригон с Меркурий на Б2, Уран на Б2 в секстил с Меркурий на А2.
 • Уран на А2 в тригон с Венера на Б2, Уран на Б2 в тригон с Венера на А2.
 • Уран на А2 в тригон с Марс на Б2, Уран на Б2 в тригон с Марс на А2.
 • Нептун на А2 в полусекстил със Слънцето на Б2, Нептун на Б2 в децил със Слънцето на А2.
 • Нептун на А2 в квадрат с Луната на Б2, Нептун на Б2 в квадрат и половина с Луната на А2.
 • Плутон на А2 в нонагон с Луната на Б2, Плутон на Б2 в бинонагон с Луната на А2.
 • Плутон на А2 в секстил с Меркурий на Б2, Плутон на Б2 в съвпад с Меркурий на А2.
 • Плутон на А2 в квинтил с Марс на Б2, Плутон на Б2 в секстил с Марс на А2.

Съвпади с куспиди
 • Марс и Нептун на А2 в съвпад с куспидата на 11-ти дом на Б2.
 • Уран на А2 в 8-ми дом на Б2 и в съвпад с куспидата му.
 • Уран на Б2 в 8-ми дом на А2 и в съвпад с куспидата му.

Брой на съвпадите между планети и точки - 26

Връзки на двете Юнони
 • Юноните отстоят на 37° - децил.
 • Юнона на А2 в съвпад с куспидата на 12-ти дом на Б2.
 • Юнона на Б2 в съвпад с куспидата на 2-ри дом на А2.
 • Юнона на Б2 в полусекстил с Асцендента на А2.
 • Юнона на А2 в тригон с Луната на Б2.
 • Юнона на А2 в квадрат с Юпитер на Б2, Юнона на Б2 в нонагон с Юпитер на А2.
 • Юнона на А2 в съвпад с Меркурий, Венера и Марс на Б2.

И тук има много контакти, но от друго естество - много симетрични кармични връзки и по-малко от другите конфигурации, а аспектите са по-слаби. Сякаш връзките между двамата са по-далечни от тези в другите две двойки. А това, впрочем, е нормално – А2 и Б2 са личностите с женските енергии от двете двойки пламъци близнаци и затова тук връзките изглеждат като допълнение към описаните между личностите в другите две двойки.


Сравнения между двойките - обобщение


 • Много повече връзки между елементите на всяка двойка натални карти, отколкото е нормалното положение.
 • Много връзки между Слънцата, Луните и осите.
 • Юнона е много активна.
 • Много еднакви аспекти. В картите на А1, А2 и Б2 има аспект тригон между Венера и Уран. В картите на А1, А2 и Б1 има аспект Уран съвпад Северен възел. Дали това са аспекти на тези две души или изобщо?
 • Много симетрични кармични връзки.
 • Много съвпади с Куспиди.
 • Много нестандартни симетрични или огледални връзки между положения, аспекти, цветове и др. на обекти от радиксите на изследваните двойки.

Най-силно биещи на очи са нестандартните връзки и многото контакти.

За да се направи изследване с по-кардинални резултати трябва в разглеждането да се включат сравненията и между другите двойки, както и аналогични обработки на други двойки души духовни половинки.


Сложни карти


В тълкуването на връзките може да се включат и сложните карти.

Сложни карти
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Д 1Де8 2Ве5 3Ск5 4Ст6 5Ко8 6Во8 7Ри8 8Ов5 9Те5 10Бл6 11Ра8 12Лъ8
П А1-А2 Б1-Б2 МаВе5 ЮпВе6 НеВе6 ХиВе9 ЛиВе30 МеСк12 СлСк16 ВеСт0 ЛуТе14 УрБл15 СВРа7 СаРа18 ПлЛъ11
Д 1Де29 2Ве24 3Ск24 4Ст28 5Во3 6Ри3 7Ри29 8Ов24 9Те24 10Бл28 11Лъ3 12Де3
П А1-A2 НеВе8 ХиВе20 ЮпВе25 СлСк22 ЛиСт1 ВеСт15 ЛуТе8 МеТе12 УрБл17 СВБл22 СаРа26 ПлЛъ11 МаЛъ26
Д 1Ра4 2Лъ0 3Лъ24 4Де21 5Ве21 6Ск25 7Ко4 8Во0 9Во24 10Ри21 11Ов21 12Те25
П А1-Б1 СаРа29 ПлЛъ12 МаДе23 НеВе9 ХиВе25 ЮпСк3 ЛиСт5 СлКо1 ВеКо10 МеКо11 ЛуОв18 УрБл17 СВБл20
Д 1Ве9 2Ск5 3Ст7 4Ко12 5Во15 6Ри14 7Ов9 8Те5 9Бл7 10Ра12 11Лъ15 12Де14
П А1-Б2 МеСт16 ВеСт25 СлСт27 ЛуБл1 УрБл9 СаРа0 СВРа29 ПлЛъ9 МаДе6 ЮпДе11 ЛиДе14 ХиДе24 НеВе5
Д 1Лъ8 2Де6 3Ве3 4Ск1 5Ст0 6Ко2 7Во8 8Ри6 9Ов3 10Те1 11Бл0 12Ра2
П Б1-А2 ПлЛъ13 СлВе5 МеВе7 НеВе8 ХиВе24 ЮпСк1 МаСк3 ВеСк6 ЛиСт16 ЛуОв27 СВБл15 УрБл21 СаЛъ5
Д 1Лъ18 2Де17 3Ве16 4Ск15 5Ст13 6Ко13 7Во18 8Ри17 9Ов16 10Те15 11Бл13 12Ра13
П Б1-Б2 ЮпДе17 ХиДе29 ЛиДе29 НеВе5 СлСк9 МеСк12 МаСк14 ВеСк16 ЛуТе20 УрБл12 СаРа10 СВРа22 ПлЛъ10
Д 1Ск12 2Ст11 3Ко16 4Во22 5Ри24 6Ов21 7Те12 8Бл11 9Ра16 10Лъ22 11Де24 12Ве21
П А2-Б2 ЛуБл10 УрБл12 СаРа7 СВРа24 ПлЛъ10 ЮпДе9 МеДе12 ХиДе23 ЛиДе24 СлВе0 НеВе4 МаВе17 ВеВе21


Общата карта има планети в 1-ви до 3-ти дом и в 9-ти до 12-ти.

В картите между пламъците близнаци А1-А2 и Б1-Б2 отново имаме активност в първите и последните домове като двойката А1-А2 е сякаш без кармични дългове, докато при другата двойка има активност и в 12-ти дом.
Няма точни съвпади между планети на двете карти, както и планети с еднакво разположение по картите.

В картите между духовните половинки с противоположни енергии - А1-Б2 и Б1-А2 отличаващото се е натовареният 3-ти дом и положението на Слънцето и Меркурий в него. Няма други съвпади на планетите по разположението им по дом.
Лилит на Б1А2 е в точен съвпад с Меркурий на А1Б2 - А1 и Б2 са с по-добри ораторски способности от другите двама, дали заради това е тук Лилит - за да помага или пречи!

Картите между духовните половинки с еднакви енергии - А1-Б1 и А2-Б2 силно се различават. Сякаш А1-Б1 имат още много работа върху себе си, докато другите двама са поприключили. Има точен съвпад между Марс на А1-Б1 и Хирон на А2-Б2 - А1 и Б1 са с мъжките енергии и заради това са по-силни и енергични, докато А2 и Б2 са с женските енергии, които се свързват със слабост, с необходимост от подкрепа.

За по-добро тълкуване на сложните карти би трябвало да се включат и аспектите между обектите им в разглеждането.


Сложни карти - обобщение


 • Във всички сложни карти Луната е изявена по положение, както е и в наталните карти на А1, А2 и Б1.
 • В сложните карти на двойките присъстват осите Дева-Риби (такава има в картата на Б2), Лъв-Водолей (такива има в картите на А1 и А2) и Козирог-Рак (такава има в картата на Б1), т.е несъвпадащата ос от картите на личностите се появява и в сложните карти.
 • В общата сложна карта Слънцето е в Скорпион, каквото е и в сложните карти на двойките А1-А2 и Б1-Б2, т.е. двойките пламъци близнаци са с еднакъв знак на Слънцето и определят знака на общото Слънце.
 • В общата сложна карта Луната е в Телец, каквато е и в сложните карти на двойките А1-А2 и Б1-Б2, т.е. двойките пламъци близнаци са с еднакъв знак на Луната и определят знака на общата Луна.
 • Във всички сложни карти Слънцето и/или Луната сключват мажорни аспекти с Асцендента и/или MC.Номерологични резултати


Номерологичните връзки на четиримата също са показателни. Ето част от тях:
 • Еднакви ключове на А1-Б2 и А2-Б1.
 • Еднакъв път на А1-А2 и Б1-Б2 - пламъците близнаци.
 • Интересни връзки между датите на раждане:
  7.2.1946     19.8.1946     6.11.1946     29.10.1942

  А1-А2
  7 + 2 = 9   <-->   19 + 8 = 27 ~ 9

  А1-Б1
  11 ~ 2
  11 - 6 = 5   <-->   7 - 2 = 5

  А1-Б2
  (2)(9) – 2 = 07 ~ 7   <-->   1942 ~ 16 ~ 7
  1942 ~ 16   6 – 1 = 5   <-->   7 – 2 = 5

  А2-Б1
  19 – 8 = 11   <-->   11 + 6 = 17 ~ 8

  А2-Б2
  29 – 10 = 19

  Б1-Б2
  1942 ~ 16   6 – 1 = 5   <-->   11 – 6 = 5[9.10.2012]

Връщане към 'Астрология, номерология, кабала'  

Горе >     |     За контакт     |     Помощ