Начало > По пътя >


Дух и Душа

Девствени като духовете, които са ни породили!
Важни забележки:
 1. От изложеното в тази страница нещо може да не е съвсем прецизно, също така и не съвсем вярно. В нашия свят всичко е подложено на изменение и развитие, включително и нашите знания.
 2. Едно нещо е правило, ако е вярно за над 50 процента от случаите. Така, че винаги има и изключения.
Създаване на човека

Първоначално за нас съществуват два свята (плана) - на Бог и на девствените духове, и бъдещият човек, излизайки от света на девствените духове представлява чист дух - монада, която постепенно ще се превърне в същност, загърната в тройна обвивка.

По време на инволюционния процес (слизането в материята) се формират по-нисшите светове, а вече изграденото се доразвива. Всеки нов свят е по-плътен от предишния. Хората са част от този процес. Техните тела (обвивки, принципи) се създават и оформят паралелно с всичко останало.
В следващия - еволюционния етап или връщането в духовното се доразвиват световете, телата и връзките между тях, като основен акцент се поставя на развитието на душата. Човекът става все по-лек и ефирен, все по-тясно свързан със своята душа, докато не се превърне в богочовек.
Може да се каже, че при инволюцията се създават различните форми и духовното все повече се замъглява от материята, докато при еволюцията се подобрява качеството на формите, материята отстъпва на духовното, което силно се развива и се стига накрая до божественото.

Процесите на инволюция и еволюцията включват седем големи Периода на Проявление:
 1. Сатурнов, тогава бъдещият човек е минерал
 2. Слънчев, тогава бъдещият човек е растение
 3. Лунен, тогава бъдещият човек е животно
 4. Земен (състоящ се от Марсов и Меркуриев подпериоди)
 5. Юпитеров, тогава човекът ще е свъхчовек (ангел)
 6. Венерин, тогава човекът ще е полубог (архангел)
 7. Вулканов, в който човекът ще стане богочовек.
Във всеки Период вълната на живота преминава през седем Глобуса седем пъти, правейки по този начин седем Обръщения.

Ако приемем, че световете са следните (осреднена квалификация, на базата на прочетеното от Блаватска, Тибетеца, Розенкройцерската доктрина и др.):
 1. Божествен (Ади, Логоичен)
 2. Монаден (Анупадака, свят на девствените богове)
 3. Духовен (Атмичен)
 4. Интуитивен (Будхичен)
 5. Ментален (Манасен), включващ висш план на абстрактния ум и нисш - на конкретната мисъл
 6. Емоционален (Астрален)
 7. Физически, състоящ се от химическа област (плътни, течни и газообразни форми) и етерна област,
то инволюционният процес е започнал с оформянето на Духовния свят и е приключил при формирането на Физическия.

В момента човечеството на Земята се намира в началото на меркуриевия подпериод на Земния Период. Телата ни са оформени и включват:
 • Тяло на божествения дух (атма), разположено на 3-ти план
 • Тяло на духовната душа (будхи, дух на живота), в 4-ти
 • Тяло на човешката душа (висш манас, човешки дух), в 5-ти
 • Ум (нисш манас), в 5-ти
 • Тяло на желанията, в 6-ти
 • Витално тяло, в етърната област на 7-ми
 • Плътно тяло, в химическата област на 7-ми.

Девственият дух оформя сърцевината на монадата, която се представя от първите три тела и отразява трите аспекта на Божеството: Воля или Могъщество, Любов-Мъдрост и Активно Познание. В допир с нейния свят се влиза едва когато човек стане съвършен.
При слизането в материята монадата се отразява в Егото (познато още с названията Висш "АЗ", Индивидуалност, Причинно или Каузално тяло, Храм на Соломон), което потенциално е Духовна Воля (атма, божествен дух), Интуиция (будхи, духовна душа, любов-мъдрост) и Висш или абстрактен ум (висш манас).

Егото се отразява в личността (низшия "АЗ", човекът на физическия план), която е също троична и включва ментално тяло (нисш манас), емоционално (астрално) тяло и физическо тяло (витално и плътно). От областта на висшия манас егото се опитва да влиза в контакт с личността и да й влияе. Така се развива тройната душа:
 1. Съзнателната Душа, която е екстрактът на плътното тяло
 2. Интелектуалната Душа, която е екстрактът на виталното тяло
 3. Емоционалната Душа, която е екстрактът на тялото на желанията.

Контактът между личността и егото става постоянен при напредналите в духовно отношение хора.
В следващ етап от еволюционния процес личността осъществява съзнателна връзка и с монадата си, при което човекът придобива способността да се свързва с всичките монади, с всичките същности от нашия и от другите планове.
В настоящия момент основна еволюционна цел е човекът да постави нисшата си природа под контрола на Висшия си "АЗ".

Според Макс Хайндл "Съзнателната душа ще бъде абсорбирана от божествения дух в Седмото Обръщение на Юпитеровия Период. Интелектуалната Душа ще бъде абсорбирана от духа на живота в шестото Обръщение на Венериния Период. Емоционалната Душа ще бъде абсорбирана от човешкия дух в петото Обръщение на Вулкановия Период. ...
Божественият Дух ще абсорбира човешкия дух при завършването на Юпитеровия Период; духа на живота - при завършване на Венериния Период, а усъвършенстваният Ум, въплъщаващ в себе си всичко онова, което той е събрал при пътуването си при всичките седем Периода, ще бъде абсорбиран от Божествения Дух при завършването на Вулкановия Период."
Горе >

Двойките противоположности

Всичко се създава по двойки противоположности. И Бог има своето допълнение - Богинята.
В еволюционния процес монадите се включват две по две (мъжка и женска) - това са тъй наречените духовни половинки или вечни партньори, като едновременно в еволюция встъпват много двойки, които оформят група от сродни души.
Самата монада включва ин и ян енергии.

С формиране на тялото на висшия ум се завършва изграждането на троичното тяло на монадата, състоящо се от тяло на Божествения дух, тяло на Духовната душа и тяло на Човешката душа, и се пристъпва към създаване на две егоични тела (мъжко и женско) в плана на Висшия ум. Това са егоичните тела на двамата пламъка-близнаци. От този момент нататък монада се свързва с двама човека, всеки един от които първоначално притежава едновременно ин и ян енергии (хемафродити), но по-късно единият тип енергия във всеки човек се използва за създаване на конкретния му ум и ларинкса, и така се разделят човеците на притежаващи преобладаващо мъжка или преобладаващо женска енергия (мъже и жени), вече напълно способни да се индивидуализират.

Семенните атоми се създават след създаване на егоичните тела, когато хората при смъртта си започват да губят от телата си. Те са първична субстанция с ин и ян ориентация. След смъртта душата взима само квинтесенцията от семенните атоми.
Горе >

Дух и душа

В следващото изложение за опростяване на написаното и когато това няма да доведе до объркване под думата душа може понякога да се разбира монада (дух), его или личност.

Духът дава стимула на човека да прави нещата, праната (виталната сила) осигурява нужната енергия, а възможностите на човека и есенцията от натрупания опит са притежание на душата.
Хората едновременно работят за развитието на духа и душата.

На Земята има два духа - един положителен и един отрицателен, които са свързани помежду си.
Монадата не е Дух. Тя е част от него, като съдържа и нещо друго. Монадите са свързани с двата духа.
Всеки човек, който е изградил съзнателна връзка с монадата си, може да осъществява телепатичен контакт с хора, както и с други същности от нашия или друг план, които също са свързани с монадите си.
Така се обясняват контактите с духовните учители и ръководители, с умрелите, с животните и т.н.

Душата няма самостоятелно съществуване. Може да се каже, че тя е посредник между духа и материята и се отразява в монадата, егото и личността.
На една монада съответства една душа, като душата на човека се "появява" заедно с монадата му.
Душите (чрез монадите) се изграждат на гроздове, две по две, с ин и ян ориентация. Всяка душа се дели на ин и ян части, всяка една от които инициира много души.

Всяка душа се свързва като минимум с три грозда от души - един, който я е породил и други два, които самата тя поражда чрез физическите тела на ин и ян половинките си.
Един грозд от души обхваща всички души, които са обусловени и които работят за една и съща душа (общия им родител) от по-високо ниво.
"Човешките" души са разпределени по планетите от слънчевата система, по системите от съзвездията, по съзвездията от локалната система и т.н.
В човешкото тяло душите най-напред се разпределят по системите, после по органите, които те съдържат, после по части, зависещи от съответните органи и накрая - по клетките. Например, 1 - кръвоносна система; 2 - сърце, вени, артерии; 3 - кръв, слуз; 4 - клетки.
На Земята има милиарди човешки души (двойки пламъци-близнаци) и не повече от 2000 грозда, създадени от души на ниво "системи от съзвездия".
В следващата рисунка зелените кръгчета изобразяват души (монади), червените - ин "човеци", а сините - ян.
A са души, разположени по съзвездията от локалната система, B - по системите от съзвездията, C - по планетите от слънчевата система, D - по системите от телата ни, E - по органите от телата ни.
Д и М са духовни половинки с общ родител - душата О. Л и С са пламъци-близнаци на душата Д, а И и П - на душата М.

Структура на душите
Както се вижда от рисунката, процесът на пораждане на душите е безкраен и в двете посоки.

Ин и ян частите на душата.
Сродството между пламъците-близнаци е по-голямо от това между духовните половинки.

Може да се създаде само една личност, в която да са включени едновременно ин и ян енергиите. Това са изключения и се случват много рядко.

Нормално ин и ян частите се въплатяват заедно, но това не е задължително.
Повечето пламъци-близнаци са мъж и жена. Но има и двойки мъж-мъж, жена-жена. Всяка една от частите на душата се инкарнира и като мъж, и като жена.
Близнаците, тризнаците, еднояйчните, с еднакъв и различен пол - те винаги са една душа.
Може ин или ян части на душата да се въплатят едновременно в повече от един човек с цел ускоряване на еволюционния процес. Не е задължително тези личности да са близнаци.
Може двама родени близнаци да са и пламъци-близнаци, но може и да не са, и тогава техните пламъци-близнаци са други близнаци, други личности на Земята или не са инкарнирани.
При въплатяване контактите между ин и ян частите на една душа може да са всякакви. Понякога частите образуват съпружеска двойка, но често не се и познават.

Двете личности се създават за конкретното прераждане на душата на всичките планети от слънчевата система. Извън времето всичките те еволюират едновременно (паралелно).

Една от двете части е водеща в конкретната инкарнация. Това се определя от задачите, които пламъците имат да изпълняват. Същото се отнася и за духовните половинки - един от четиримата, оформящи двете двойки пламъци-близнаци, има определящи функции.

Ин и ян частите на една душа вървят по собствени пътища на развитие, като еволюционните им нива може да са различни. Степента на развитие на душата се определя от достигнатите нива на съставящите я части. Затова нейна грижа е да стимулира еволюцията и на двете си части, както и да съобразява с това задачите във всяка инкарнация.

Двете части при въплатяване не отработват едни и същи качества и опитности.
Нормално едната от двете части проявява добродетелите (проявява заложбите, развива общата душа), докато другата помага на хората и най-вече на тези, които развиват душите си. Често единият пламък е към "белите", а другият - към "черните". Душата приема еднакво "добрите" постъпки на "белия" и "лошите" - на "черния" - всички те й помагат да се развива. Възможно е двете части на душата да вървят по един и същи път - на светлината или на мрака.

Духовните посвещения са на душите. Личността, чията основна цел е развитието на душата, също се свързва с посвещенията и може да се каже, че "има еди-колко си посвещения". Другата личност - помагащата, влияе върху посвещенията чрез душата, но не се свързва с тях, т.е. за да получи душата следващото посвещение трябва "развиващата" личност сериозно да поработи за това, но също и "помагащата" личност трябва да има съответни действия.
Душата е тази, която посочва необходимото на двете личности. Така двете личности зависят една от друга, въпреки че понякога не могат директно да си влияят и тогава връзката им се контролира единствено от общата им душа.

Душите-близнаци еволюират до изчистване на кармата на общата им душа или, което е все същото, докато се прояви всичкото добро.
Кармата на душата се създава от ин и ян частите й. Натрупаната от ин частта карма се обработва от ин частта, както и обратното. Но има и изключения. Душата може да определи карма, създадена от ин-частта, да бъде отработена от ян личността и обратното. Двете части на душата се използват, за да се проявят всички добродетели при различните видове енергии, за да се ускори развитието на душата, а също така и за да си помагат взаимно.

Какво става с душите в телата ни при нашата смърт? Каквото ще стане с нас - човеците при смъртта на космическия човек. Съществува пълна аналогия между човека с душите, населяващи тялото му и космическия човек с душите на Земята. Знае се, че клетките се обновяват през определен период от време. Тогава те "умират" и се "раждат" нови, точно както и ние умираме, а после се раждат нови личности, за да продължат развитието на душите.

Ин и ян частите на душите контактуват помежду си и извън инкарнациите.

Всеки пламък има свой Висш Аз. Между Висшите Азове съществуват взаимоотношения, наподобяващи човешките - някои се познават помежду си, други - не. Между някои взаимоотношенията са по-дружески, между други - по-хладни и т.н.

При следващото прераждане ще има други личности с кармични връзки помежду им, установени от предишните ин-ян същности на душата.

Някои двойки пламъци-близнаци в някакъв момент се обединяват и от тук нататък душата им започва да обитава само един човек или една същност при инкарнациите. Обединението може да е в резултат на пълната еволюция на душата. Възможно е, също така, да е осъществено заради някаква по-специална задача, която душата ще изпълнява. Една обединена душа се развива по-бавно от необединената душа.

Ние едновременно работим и за Духа, и за Душата. В един по-късен момент усъвършенстваната и обединена Душа ще бъде погълната от Духа.
Когато Душите се обединят, тогава и Духът ще се обедини.

Отражение върху наталната карта
В наталната карта е маркиран статуса ин-ян на пламъка-близнак, както и пола на настоящата личност.
Наталните карти на пламъците-близнаци отразяват кармичните връзки между двете части на душата.
Всяка карта посочва кармата, натрупана от душата (от тази нейна ин или ян част, а понякога и от другата й част), върху която е предвидено да се работи в настоящата инкарнация.
[2009]
* * *

Цялостните души

След обединяването на двамата пламъка-близнаци душите стават цялостни. Сега те могат да изберат да станат ученици на Всемирното Бяло Братство или на Всемирното Черно Братство, или да продължат по друг път на еволюционно развитие, включително и собствен, когато не следват определени правила, нито напътствия на духовни учители.
[2010]
* * *

Вселените души

Многократно на нашата планета са идвали напреднали същности с цел ускоряване на еволюционното ни развитие. И в момента тече такъв процес. По-еволюирали същности са се вселили в земни тела, като по този начин подпомагат израстването на душите-приемници, а също така и на Земята ни като цяло.
Един от начините на вселяване е следния. Напредналите души влизат в телата на подбрани двойки пламъци-близнаци, като в тялото на единия близнак преди неговото раждане се вселява душа, свързана с Всемирното Бяло Братство, а в тялото на другия пламък-близнак след раждането му се вселява душа, свързана с Всемирното Черно Братство. По такъв начин равновесието между полярностите на Земята не се нарушава, подобрява се качеството и се дава тласък на еволюционния процес чрез знанията, уменията и проявленията на напредналите същности.
[2010]
* * *

Светът

Истинският свят (на Бог) е константен, неизменящ се. Думите "съществувам" и "съм създаден" в него нямат никакъв смисъл, защото всичко е съществувало винаги и ще съществува винаги - всичко е било, е, и ще бъде. Нищо не се създава. Там няма нито време, нито пространство - всичко е вечно и съществуващо едновременно навсякъде.
Нашият свят е подчинен на времето и пространството. Той може да се изобрази като едно бекрайно множество от картинки, заключени в една вечно съществуваща прозрачна стъклена сфера - играчка от константния свят.
Изображенията вътре в сферата включват всички възможни мигове от всички възможни сцени на една вечна пиеса - еволюционния процес, в която ние - монадите сме едновременно и роли, и артисти. В един и същи момент ние играем в безброй светове, безкрайно множество роли, които са нашия живот. Като артисти понякога ни се позволява да променим нещо от вечния сценарий.
Ние еволюираме едновременно върху всичките планети от Слънчевата система, върху всичките слънчеви системи, върху всичко. Ние сме тук, и на Сириус, навсякъде, във всеки момент от времето.
Ние сме едновременно минерал, растение, животно, човек, ангел, архангел, ...бог, ...
Ние сме едновременно клетка, част от орган, орган, система и т.н. на други монади (космически човеци).
Ние сме космически човек за човеците в нашето тяло, управител на Слънцето - за различните системи в тялото ни и т.н.

Връзки на една монада

Всеки един от нас еволюира върху нечии тела и предоставя собствените си тела за развитието на други.
Най-добре еволюиралите при завършване на един цикъл служат за семе на следващия и всеки един от нас в някакъв момент става семе.
Изоставащите повтарят и всеки един от нас в някакъв момент е изоставащ.
Миналото е вътре в нас - то е по-малко развитото. Бъдещето е извън нас - то е повече развитото.
Минало е Луната, бъдеще е Сириус.
Да разберем в подробности тялото си, това значи да разберем в подробности устройството на света.

Дали нашият живот има смисъл!
При свръх бързо (с безкрайна скорост?) движение на картинките в сферата се илюстрира константен свят. Вероятно в истинския свят сферата е нещо повече от играчка!
Колкото до нас и нашия свят - ние нямаме друг избор. Това са нашите роли, нашата работа, нашият живот, ние самите. Можем единствено понякога да променяме нещо от сценария, за да подобрим една или друга роля, или да включим един или друг вариант на сцена. Така и от нас зависи да направим живота си по-интересен, по-радостен или по-тъжен, по-пълноценен, или по-щастлив. Пък и толкова е интересно да се живее!
[2009]
* * *


Цитати за дух, душа, монада, духовност и др.


Учителя Петър Дънов


Животът е строго определена математическа величина. Истинският живот е оня, който изтича от Духа. Духът е основа на живота и от него са произлезли всички малки духове, всички малки души. Тоя Дух индусите наричат Брама, окултистите - Адам Кадмон, евреите Йехова, но всички тия имена имат и съдържат една и съща идея. Съвременната наука под "Дух" разбира нещо, което прониква цялото пространство или оная първична материя, която носи в себе си живот чист, неопетнен. Ако имате от тая първична материя само стомилионна част от милиграма, вие ще направите чудеса с нея. Но за да извършите чудеса, трябва да разберете законите на тая първична материя. Човек губи живота си, защото не познава или не спазва тия закони.

...оная велика, жива енергия в света, която изтича от своето първично състояние, за да влезе в пътя на еволюцията и тъй да видоизмени тази първична сила, която индусите наричат "prakriti", а ние я наричаме "Дух". Духът, това е първичното. И казва апостол Павел на друго място: "Плодът на Духа е Любовта", т.е.първото диференциране на Духа е Любовта, а първото изтичане от Бога е Духът.

Духът не е нещо външно, което може да хванете. Вие сте потопени в духа. Силата, мощта, пространството, светлината, топлината. Всички добродетели, всичко в света и тайните за разкриването на вселената се дължат на Духа.

Духът не се преражда, а се вселява от една форма в друга.

Седалището на духа в човека се намира в една празнина между двете вежди, то е мястото на Божествения дух, място на безмълвие, център на кръста (вежди, нос, чело).

Материята е това, което обвива Духа и го прави понятен за нас. Духът е това, което дава цена на материята, а тя пък дава възможност на Духа да се изяви в някаква форма.

Според вътрешния смисъл на Христовото учение човек има три съществени, неизменни тела и седем обвивки. ... От Божествено гледище стремежът на човешкия дух е да придобие трите неизменни тела. Тази идея е толкова обширна и необятна, че и гениалните хора, великите умове на науката, на окултизма, на висшите ангелски йерархии, както и висшите йерархии на боговете, в миналото и сега, не могат да я разберат напълно.

Ние трябва да разрешим въпроса за живота, въпроса за човешката душа. Те са съществени въпроси. Цялата еволюция на човека се дължи именно на това разбиране. За в бъдеще хората ще почнат да мислят, че животът не е така произволен, както е сега, т.е. както сега мислят.

Под "душа" аз разбирам съзнанието, великото съзнание на цялото, на битието в душата. Тя носи съзнанието. Всичко онова, което от памтивека е станало, то е написано върху нея, тя го носи.

Душата е свързана с висши същества от различни йерархии, а пък човешкият дух е свързан с Бога.

Човек е едновременно физическо и духовно същество. Душата е, която управлява това същество. Тя е полудуховна и полуматериална "физическа материя" - това е светът на формите, необходими за проявата и битието на нещата. Духовен свят - това са ония сили, които работят за създаването на тия форми.
Душата това е условието, което подготвя съграждането на тия форми. Всяка душа трябва да има тяло, за да се прояви.

Единственото нещо, което е ценно в човека, това е неговата душа.

Душата е съществувала преди тялото. Душите създават телата, но телата не могат да създадат души.

Душата на човека си има особено тяло, с което може да се възнесе. Това тяло е толкова пластично и така добре направено, че може да става и малко, и голямо. Това тяло именно строи и физическото, и всички останали тела на човека.

Под думата "душа" аз разбирам онова, което си ти, човекът. Що е душата? То е човекът в своята същина, която не може да умре.

Всяка душа в света има своя мисия. Вие седите и питате защо сте се родили. Щом си роден, ти имаш една малка мисия. Всеки ден ти трябва да извършваш нещо за цялото човечество. Ти си човекът, който трябва да изпратиш на човечеството една малка мисъл, едно малко чувство и да му посветиш една малка постъпка.

Никой не може да измести душата от пътя, в който Бог я е поставил. Пътят на всяка душа е строго очертан и никой не е в сила да я измести от него. Когато казваме, че хората взаимно си влияят, това се отнася до техния физически път, но не и до пътя на душата. Душите са в ръцете на Бога, а не в ръцете на ангелите или пък в човешките ръце.

Колкото повече душата изявява своя живот, толкова по-издръжлив е човешкият организъм.

Иска ли да се лекува, човек трябва да намери лекар и лекарства за душата си.

Всички човешки души, а те са 60 милиарда, могат да се съберат и да живеят в една черупка и да бъдат щастливи. Всички тези души могат да се разпръснат и да живеят в целия космос. Те знаят законите на разширяването и на смаляването.

Душата принадлежи на висши светове, за които понятие нямаме. С нищо не може да бъде премерена и видяна.

Душата е една галерия, в която са турени най-хубавите книги. Душата е склад на скъпоценности, на скъпоценни камъни. Ако искате да намерите някой хубав камък, ще го намерите там. Душата е склад на най-сладките работи. Душата е склад на най-хубавите плодове. И ако искате някой хубав плод, в нейната градина ще го намерите.

Следователно всяка душа излиза от Бога с цел да научи живота, да познае себе си. Това е първият подтик, първото движение в съзнанието. Познаването на себе си подразбира познаване на Божественото. Познаването на Божественото подразбира влизане на Безграничното в рамките или в границите на граничното. Това не е нищо друго, освен самоопределяне. Всяка граница създава формите, а всяка форма съдържа в себе си посока на движение или път на еволюция, през която егото, азът или човешката душа трябва да мине, за да се усъвършенства. И тъй, човешката душа слиза на Земята, за да стане силна.

... нашите души са се сформирали под влиянието на божията Любов, Божията Мъдрост и Божията Истина. Това са три велики Духове, които работят за създаването на човека. Те наричат човека възлюбения син на Бога. В тия велики Духове има необикновена хубост, красота! Вие ще кажете: "Ами ангелите какви са?" Когато човек придобие тази хубава, красива форма, душите на хората и ангелите ще се съединят и ще образуват едно цяло. Когато се съединят душите им, Бог ще влезе да живее в тях и те ще се радват на безсмъртие. За това нещо ние се приготвяме.

Тялото е съставено от милиони и милиарди живи клетки. Всяка клетка си има душа, само че душата на първичната клетка, първичната монада е централна, тя е светла сама по себе си и е привлякла всички други монади около себе си. Един ден, когато тази светла монада свърши своята мисия, тя ще каже на малките монади: "Сега ви изпращам на свобода". И всички клетки започват да се разпръсват в пространството. И когато душата се връща в ново въплъщение, тя привлича всички тези клетки при себе си и образува новото си тяло.

Има две велики течения: едното от безграничното, което постепенно се смалява и слиза към безкрайно малкото, към клетката; другото, което постоянно расте, от безкрайно малкото, от клетката към великото, безграничното. И когато тези две космични течения се срещнат у човека, зараждат се великите способности и добродетели на човешката душа.

(Душата) ... тя е единственият вечен принцип, който свързва човека с Бога. Това, което свързва човека с Бога, това е душата.

Според някои, човекът е съставен от триста милиарда клетки, но според мен те са сто хиляди милиарда. Едно грамадно общество от души. Всяка душа има своя строеж, своите мисли и чувства, стремежи. Обаче всички клетки се подчиняват на една централна душа. Всеки човек е малка душица във великия Божествен организъм.
Вие сте свободни, но се подчинявате на закони, които са общи за целия организъм.

Душата е това, в което всичко живее. Тя включва в себе си цялото пространство, всички сили, цялата материя, всичко видимо и невидимо.

Човешката душа не се е въплътила напълно в човешкото тяло. Тялото не е съвършено, част от нашата душа седи вън и чака апартамент за нея. И духът ни също. Тепърва в нас се гради един храм, в който ще дойде Бог да живее.

Душата на човека си има особено тяло, с което може да се възнесе. Това тяло е толкова пластично и така добре направено, че може да става и малко, и голямо. Това тяло именно строи и физическото, и всички останали тела на човека.

Душите две по две са излезли от Бога. Това са сродни души.

Кармичният закон води началото си още от излизането на човека от Бога. А действието или проявата на този закон започва с поляризирането на човека, т.е. с явяването на двата пола, на двата полюса на Света. Поляризирането подразбира раздвояване на човешкото съзнание на положително и отрицателно, на възходящо и низходящо, или в най-висока степен казано - съзнание на Любов и съзнание на Мъдрост. Това са двата полюса в човека. ... Тия два полюса оставени самостоятелно да се развиват, са се заблудили и забравили, че са страни на едно цяло.

Сродните души са поставени, за да работят двама като дясното и лявото полушарие на мозъка. Това се нарича поляризиране.

Всеки Ангел си има сродна душа, както и хората.

Сродните души имат еднакво предназначение, но имат две различни служби. Когато сродните души се слеят, идва единството и тогава външните противоречия изчезват, тогава става сливане и с Бога. Или по-точно казано, тези две сродни души не се сливат, но образуват една система. Те не се обезличават. След това една двойка ще се слее с друга двойка, после с трета и т.н., най-сетне ще се слеят всички души и ще се образува Космичния човек. Така сродните души като се сливат по две и повече, ще станат едно цяло. Без да се обезличават ще работят заедно, ще образуват мощна сила. Всички двойки, обединени заедно, ще образуват една Вселена, едно цяло.

За да може да се прояви човек, трябват два центъра, това са именно сродните души.

Кога се сливат сродните души? В края на краищата, когато завършат своята еволюция, те се сливат и заедно работят.

Ние се намираме при две необходимости - на едно зло и на едно добро, които служат за развоя на сегашната еволюция, или за развиване на сегашната душа.

Там, където започва доброто, в най-ниските си вибрации, това е зло. ... И тъй, злото в света е начало на доброто. ... Един ден и добро, и лошо ще се срещнат, всичко ще забравите, Бог ще ви разложи на вашите първоначални елементи и ще влезете в новия живот. И апостол Павел казва: "Едно време бях в тъмнина, а сега съм в светлина". Друг живот има. Тези, които са сега в тъмнина, ще минат, други ще ги заместят. Тъй щото от чисто окултно гледище, за всички в света има условия да изправят живота си. ... Злото е една потреба вътре в еволюцията.

Сродните души са двата полюса, дето се ражда животът. Само когато намериш душа, сродна на твоята, която да съставлява противоположния полюс на твоя живот, само тогава ще има растене и ще започне истинската еволюция. - Както върви сегашната еволюция, тя е еволюция на кармата, или аз я наричам изплащане на кармата. Ние вървим по един правилен път и няма да се мине много, ще влезем в пътя на Божествената еволюция; затуй аз ви подканвам да изпълните този закон и да намерите ближния си. Намерите ли своята ближна, сродна душа и обичате ли я както себе си, ще бъдете в Божествения път. Като намерите тая душа, няма да я целувате, няма да я барате и пипате, а само отдалеч ще я гледате.

Всички същества са еднакво надарени, но не са еднакво проявени. Значи има проявени и непроявени възможности. В това се състои разликата между хората, както и между всички живи същества.

Но кое е мощното в света? Вие трябва да знаете, че от едно семе са произлезли всички ябълки, и когато се завърши тяхната еволюция, те пак ще се съберат в същото семе. Един цял народ представлява един човек, развит в своята целокупна форма на Земята. И цялото човечество, можем да кажем, също така представлява един велик Човек, развит в своята целокупна форма. И ако вземем ангелите, те представляват човека в неговата най-висша форма. Най-после, ако вземем Бога, всичко излиза от Него. Цялата вселена не е нищо друго, освен Бог, Който се проявява. Тя представлява развитието на Бога. Защото и Бог, сам по себе си, се развива. ...

Както в моето тяло са събрани милиарди същества, така и в света могат да живеят много хора заедно. Всички хора на Земята могат да се съберат в един общ организъм това е големият, великият космичен човек, наречен Адам Кадмон, в когото нищо не умира, но всичко се изменя. Той поема грижата за всички същества, които съставляват неговия организъм.

Човек е частица от цялото и вследствие на това съзнанието на всички хора на Земята е събрано в едно цяло. Съзнанието на всички тия хора съставлява космическият човек.

Цялото пространство е живо и в него съществува един космически човек, който изпълва всичко и се движи толкова бързо, че едновременно е навсякъде.

Не се стремете да бъдете добри. Защо? Защото доброто е вложено във вас. Обаче застанете на страната на доброто. Това е естественият път на човешкото развитие.

Човекът го очаква едно велико бъдеще. ... ще живее и на Венера, и на Меркурий, че и на Слънцето. След като завърши своята еволюция в Слънчевата система, ще иде на Сириус ...

* * *

Тибетеца чрез Алис Бейли


Природата на Духа може да бъде разкрита по разбираем начин само на посветените ..., които ... са свързани съзнателно със своя "Небесен Отец", Монадата. ...
Целта, която човек трябва да реализира, е съзнаване на природата на Душата, средството, чрез което Духът работи винаги. ...
Това, което можем да направим, е да схванем факта, че съществува ОНОВА, което засега не може да се дефинира, да осъзнаем, че се запазва един централен живот, който прониква в Душата и я оживява, и който се стреми да използва формата, чрез която се проявява душата. Може да се твърди, че това е вярно за всички форми, за всички души - човешки, недостигнали човешко ниво, планетарни и слънчеви.

Душата е качеството, проявено от всяка форма. Тя е онова фино нещо, което разграничава един елемент от друг, един минерал от друг. Тя е неосезаемата същинска природа на формата, която в растителното царство определя дали да се появи роза или цветно зеле, бряст или кресон; това е един вид енергия, разграничаваща различните видове в животинското царство, и прави един човек различен от другите по външен вид, по нрав и по характер.

Душата на човечеството е не просто едно създание, свързващо духа с материята и посредничещо между Монадата и личността, а тя изпълнява една уникална функция на връзка между по-висшите три природни царства и по-нисшите три.

Човечеството е проявление на два аспекта на душата - животинската душа и божествената душа, които, като се съчетаят и споят в човека, съставляват човешката душа. Това е причината за специалните проблеми на човека, а тези два аспекта го въвличат в дългата борба, завършваща с освобождаването на божествената душа чрез възвисяване на животинската душа.

Триада Духовният човек; изражението на Монадата. Това е зародишният дух, съдържащ божествените потенции, които ще се разгърнат в хода на еволюцията. Триадата формира индивидуализирания, отделния "АЗ" или Его.

Монада Единният. Троичният дух на неговия собствен план. В окултизма това често означава обединената триада - Атма, Будхи, Манас; Духовна воля, Интуиция и Висш ум, т.е. онази безсмъртна част от човека, която се преражда в нисшите царства, постепенно се развива до човешкото и оттам продължава към крайната цел.

Качествата, вибрациите, цветовете и отличителните черти във всички природни царства са душевни качества... Качествата са създадени посредством взаимодействието на чифтовете противоположности, духът и материята, и влиянието, което те оказват помежду си.

В основата си духовността е установяване на правилни взаимоотношения между хората, разпространяване на добрата воля и в заключение затвърждаването на истински мир на земята в резултат на тези две проявления на божествеността.

Не работете така усилено, напрегнато и буйно за духовния живот. Той е състояние на съществуване, а не толкова състояние на постигане.

* * *

Други източници

Блаватска "Тайната доктрина"


Също така окултистът разглежда .. и женския аспект на творческата причина - Брама, в нейния образ на Акаша - Всемирната Душа ...

...или Глагола, или мъжествено-женствения Логос, Небесния човек, или на Адам Кадмон, който е едновременно и Сефира. ... Това е така, защото Вак е дъщеря и женствената половина - както се твърди - на Брама... Така в "Ману" Брама (също Логос) е показан като разделящ своето тяло на две части с мъжко и женско начало...

...Проявената Вселена е изпълнена с двойнственост, която е и същност на нейното Проявено Съществуване. Но именно като противоположни полюси - субект и обект - Духът и Материята са само аспекти на единството, в което са синтезирани.

В своята абсолютност Единният Принцип в неговите два аспекта - Парабраман и Мулапракрити, няма пол, той е безусловен и вечен. Неговото периодично манвантарно проявяване или първично излъчване е също така Единно, двуполово и пределно. Когато това излъчване започва на свой ред да излъчва, всички негови излъчвания също са двуначални, ставайки в своите нисши аспекти мъжко и женско начало.

"Баща" и "Майка" - мъжкото и женското начало в Корена - Природа, противоположни полюси, които се проявяват във всичко във всеки план на Космоса ...

Човек, както и всеки атом на вселената, се стреми да стане Богочовек и след това - Бог.

"Знанието обитава в главите, изпълнени с мисли на други хора, мъдростта е в умовете, съсредоточени в собствените мисли."

Доктрината учи, че за да станат божествени, напълно съзнателни Богове (да, даже висшите) Духовните Първосъздадени Разуми е трябвало да преминат през човешкото стъпало. Като казваме човешко, то е приложимо не само за нашето земно човечество, но и за смъртните, обитаващи други светове, т.е.за тези разуми, които са достигнали необходимото равновесие между материята и духа ...

... Това също хвърля допълнителна светлина върху учението на Тайната доктрина за Коренните или Семето на Ману. Учат ни, че не само тези прародители на нашето човечество, но всяко човешко същество има свой прототип в Духовните Сфери и той е висшата същност на неговия Седми Принцип.


М. Иванов (Омраам)


Всяко човешко същество има душа - половинка. Когато човек изскочил като искра, като жив пламък от гърдите на твореца, той бил две в едно и тези две части се допълвали една друга перфектно, всяка една била половинката на другата. По-късно тези две части се разделили, поели в различни посоки и еволюирали разделени.

... двете половини действително ще се намерят отново, ще се обичат, ще се обгърнат в светлина, ще плуват в щастие, без да имат желанието да отидат по-далеч от фините и деликатни контакти, защото ще знаят, че това ще скъса връзките, които ги обединяват с изначалната светлина.

Душата - половинка прави човека цялостен, така както никой друг на света не може да го направи.


Лий Каръл "Крион - Партньорство с Бог "


Има разлика между сродна душа и пламък близнак, която вече е обяснявана от други канализатори. Факт е, че и двете носят енергиен "заряд", който вие усещате на клетъчно ниво.


Женевиев Полсън "Кундалини и чакрите"


Монадата е гръцка дума и означава "цяло". Монадичното тяло изразява обединението на полярностите и позволява на душата да изрази себе си във физическото тяло.

... то е в досег с нашата същност, с целостта на нашето съществувание.

Монадата е също нивото за действителния напредък в дадено поприще, мястото, където се предопределя смисълът на живота. ... това ниво синтезира кармичната енергия от минали съществувания.


Кутуми & Джуал Кул "Аурата на човека"


Дух. Мъжкият полюс на Божията същност; координатора на материята; Богът като Отец, който по необходимост включва своята противоположност - Бога като Майка - и оттук е известен като Бог Баща-Майка. Нивото на АЗ СЪМ присъствието, на съвършенството; мястото за пребиваване на Възнесените Учители в царството Божие.

Душа. Бог е Дух, а душата е живият потенциал на Бога. Стремежът на душата към свободна воля и нейното отделяне от Бога довеждат до спускането на този потенциал в нисшия ранг на плътта.

Архея(мн.ч. Археи). Божественото допълнение и пламък-близнак (женският полюс) на Архангела.

Жизнен поток. Потокът на живота, който води началото си от един Източник, от АЗ СЪМ Присъствието на нивото на Духа, и се спуска до нивото на Материята, където се проявява като тройния пламък, закрепен в сърдечната чакра, за да поддържа душата в Материята и да подхранва четирите нисши тела. Терминът се използва, за да означи развиващите се души като индивидуални "жизнени потоци", и поради това е синоним с термина "индивид".


"Откровението на Рамала"


Важното е да се стремите да търсите по-значимата годишнина, рождения ден на първоначалното ви сътворяване. Трябва да се стремите да доловите точния момент във времето. Когато семето от Безграничния дух е било създадено, когато това семе след това се е разделило на две, за да оформи две индивидуални искри от Духа, когато е станало реалност. Именно към този момент, към времето на първото ви сътворяване, трябва да се настроите и в същото време трябва да се опитате да се настроите към другите си половинки, вашите сродни души и партньори за вечността, защото накрая вие ще се обедините с тях, за да станете пак едно цяло, което след това ще върнете на своя Създател.

* * *


Оригинална дефиниция за дух, душа и тяло


(Тези дни от един почти непознат за мен човек научих негово знание – дефиниция за дух, душа и тяло. Бях впечатлена и бързам да споделя наученото.)

Животът представлява промяна, която включва приемане, преработване и предаване на резултат.
Промяната на веществата се осъществява чрез храненето, което води до дишане и отделяне, и това е тялото.
Промяната на информацията включва анализ, мислене и синтез, чиято резултатна е душата.
Промяната на енергия1 (полево) се приема чрез усещането и интуицията, които водят след себе си до чувства и емоции, а резултатът е духът.
Съществуват още промяна на енергия2 (действително) и на енергия3 (универсално).
Таблично това се представя така:

Дефиниции на ДУХ, ДУША и ТЯЛО
Живот на нивоПромяна наПриеманеПреработванеПредаване Резултат
Обективно вещества хранене дишане отделяне ТЯЛО
Виртуално информация анализ мислене синтез ДУША
Полево енергия1 усещане и интуиция чувства емоции ДУХ
Действително енергия2
Универсално енергия3


(Не разполагам с данни за последните два реда на таблицата.

Бих могла малко да допълня дефиницията, като по отношение на ТЯЛО припомня, че човеците имат материално, астрално, ментално и духовно тяло, и за всяко едно от тях приеманата храна е различна, както преработването и предаването й, но резултатите са сходни и се отнасят за конкретното тяло.
Когато се говори за промяна на информация, се има в предвид всякаква информация - произлизаща от коя да е клетка на собственото физическо или друго тяло, на телата на другите хора и животни, на заобикалящите ни предмети, вещи и прочие, като промяната може да е в звука, цвета, формата, вкуса, усещането, мисленето и т.н. Например промяна в шума на асансьора може да подсказва за негова неизправност. Реакцията на индивида до голяма степен ще зависи от еволюционното ниво на неговата душа - дали веднага ще блокира използването на асансьора и информира домоуправителя (високо съзнателна личност) или ще предупреди само близките си да не ползват конкретния асансьор (проява на загриженост единствено към близките си), или изобщо няма да обърне внимание на промяната в звука на асансьора (безотговорност).

Смятам, че това е една обобщена информация, лесна за запомняне и препредаване, която включва основните характеристики за ДУХ - енергия, ДУША - качества и ТЯЛО - материя. )

[10.12.2018]

* * *Връщане към 'По пътя'  

Горе >     |     За контакт     |     Помощ