Начало > За последователите на Петър Дънов >


За новия УставНай-напред искам да благодаря на З. Петров за ценните му съвети и препоръки.
Според него най-често се посяга на Устава, когато животът в организацията започне да „куца”.
Уставът трябва да е така направен, че много рядко да се налагат изменения в него, т.е. той трябва да маркира основните изисквания, докато подробностите трябва да бъдат поместени в други документи - правилници, наредби и прочие. Нека не забравяме, че промененият Устав задължително минава през Съда.
От З. Петров разбрах още, че не е добър избор да се поставя сериозна бариера пред новите членове – в противен случай по-късно се търсят пътища за нейното заобикаляне и често се нарушават правилата.
Нормално е да има следните три изисквания към новопостъпващите:
 • да са психически здрави;
 • да не са осъждани;
 • да са запознати с идеите на ББ (Бялото Братство).
Не е необходимо молбата за членство да бъде писмена - може да е и устна, стига кандидатът да попълне анкетна карта с информация за себе си. Трябва да са посочени образование, професия и/или хоби, изобщо данни, които да дадат указания за това, с какво новият член може да допринесе за ББ.
Също така никак не е добра практика да се изключват членове – това трябва да се прави само в краен случай.
В Устава сред основните права и задължения на членовете е добре да има и следната клауза: „С поведението си в обществото членът трябва да пази авторитета на ББ”.
И едно съображение: допускането на повече от една БО (Братска Общност) в едно населено място може да бъде неправомерно използвано за придобиване на привилегии – повече БО в населено място водят до повече гласове в Общото Събрание.
Най-доброто за организацията е колективният живот да е такъв, че да не допуска лошите прояви и повечето решения да се взимат чрез консенсус!

Трябва ли да се измени Уставът на Братството и защо? Вероятно трябва по две причини:
 • за да се осъвремени;
 • за да се коригират грешките в съществуващия.
Осъвременяването е предизвикано преди всичко от нарастналата членска маса на Братството и от натрупания опит, който е показал слабости в съществуващия Устав и е посочил нови изисквания към целокупната дейност в Братството. Кои са най-съществените от тях?
Общи:
 • по-голямата членска маса изисква и по-голям брой членове, пряко ангажирани с администрирането на Братството;
 • необходимо е да се увеличи отговорността на членовете на Братството. Включването в организационния живот трябва да се превърне в събитие от сериозно значение за новопостъпващите членове;
 • трябва да са оповестени основните изисквания за членуване в Братството;
 • трябва да са оповестени правата и задълженията на членовете на Братството;
 • трябва да са оповестени нарушенията, които могат да доведат до отнемане на членство;
 • трябва да са точно определени отговорностите на отделните звена в Братството - когато възникне ситуация да е ясно кой е в състояние (трябва) да я разреши;
 • трябва да има равнопоставеност на БО;
 • трябва да се премахне възможността за срастване на членове с административната власт в Братството, т.е. да не се допускат два последователни мандата за едно и също лице;
 • трябва да се подобри връзката между членската маса и ръководството – редовият член да може да се изкаже и мнението му да бъде чуто;
 • задължително всеки от своето си ниво трябва да има право да избира някого или нещо! Например, ръководител на БО избира председател, а редовият член избира ръководителя на своята БО (или група);
 • трябва да се подобри информираността в Братството;
 • трябва да има предварително изготвена план-програма, закачена на подходящо място в Братството, която да визира основните мероприятия в дългосрочен план;
 • трябва да има текуща програма на братските мероприятия, закачена на подходящо място. (Най-вероятно такива програми съществуват и в момента, но са познати само на малцина);
 • когато се избира временен орган (например комисия) или лице за някаква длъжност (например библиотекар) трябва това да се оповестява предварително на подходящо място, за да могат всички желаещи да участват в съответния кастинг.
По отношение на свободата в ББ:
 • да няма назначаване, а да има избиране;
 • изискванията да са във възможния си минимум;
 • на всеки да бъде дадена равна възможност за самоизява;
 • да е свободен изборът на БО и позволено свободното преминаване от една БО в друга.
По отношение на мандатите:
 • мандатът да не е едногодишен – срокът е твърде малък. Възможно е конкретна дейност да не може да бъде изпълнена заради проявена несериозност от страна на други лица, включително и извън Братството и да няма време за адекватен отговор. Това може да доведе до плахи изяви на ръководителите и основната им дейност да бъде насочена към тяхното добро представяне пред редовите членове, заради бъдещите им изяви в Братството, вместо към основните изисквания на Братския живот. Добро решение е двегодишен мандат с отчет след първата година и решение на избиращия орган за продължаване на срока с още една година или прекъсване на мандата. Затова и ръководителите при встъпване в длъжност трябва да изготвят дългосрочни програми (за минимум двегодишен период).
За членството:
 • да се влиза с писмена или устна молба и пред комисията за приемане на нови членове да се попълва анкетна карта по образец;
 • всеки, който желае, да става член на Братството. Бариери да се поставят само пред бившите членове на Братството и пред хората с психични отклонения. Работата по приемането да представлява само проверка на съответствия между оповестените изисквания за членство и посоченото от кандидата;
 • членството да се доказва с братска карта, върху която да е вписано името на члена. Тази карта да се дава веднъж – при встъпване в Братството и да се унищожава – при напускане на Братството. Предполага се, че броят на напускащите по собствено желание ще е малък, а изгонените ще са повсеместно известни, така че не е необходима ежегодна заверка на членството;
 • промяната в приемането ще касае и всички настоящи членове на Братството. За тях най-безболезнен вариант за установяване на членство е да им се предложи да попълнят анкетни карти и автоматично да им бъдат приети заявките.
Други:
 • изискванията трябва да се прегледат внимателно и една част от тях – задължителна и относително постоянна, да бъде включена в Устава. Останалото - в правилници, наредби и др.;
 • преходът към новия Устав ще инициира конкретни дейности – настройки, които трябва да бъдат описани в нарочен документ;
 • заедно с Устава трябва да се обсъждат и другите документи – правилник, анкетна карта, молби за членство и за промяна на БО, и др.

[12.10.2010]


Връщане към 'За последователите на Петър Дънов  

Горе >     |     За контакт     |     Помощ